GDPR

General Data Protection Regulation

Společnost Pro Metrology s.r.o., se sídlem: U školního pole 241, Praha 9, 19011, IČ 07868375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308956 a společnost PROMETROLOGY 5.0 s.r.o., se sídlem: Netlucká 533, Praha 10, 10700, IČ 08795843, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 324516, (dále jen „správce“) v souladu se se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/6 o ochraně osobních údajů) („GDPR“) Vás informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o právech dotčených osob.

1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů respektujeme všechna práva subjektů údajů, přičemž naše společnost dodržuje zejména následující zásady:
 • osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďování osobních údajů je prováděno výhradně pro legitimní účely a zpracování je prováděno způsobem, který je s těmito účely slučitelný;
 • při zpracování osobních údajů se omezujeme na nezbytné minimum postačující pro naplnění stanovených účelů;
 • k zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování přijímáme veškerá rozumná a dostupná opatření;
 • zpracováváme pouze přesné a aktualizované osobní údaje, nepřesné nebo nadbytečné údaje opravujeme nebo vymazáváme;
 • osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány;
 • zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technickoorganizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů

Od Vás získáváme osobní údaje zejména:
 • na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy;
 • při telefonické komunikaci;
 • při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace elektronickými prostředky (e-mailem);
Od třetích osob získáváme osobní údaje zejména:
 • od orgánů státní správy či od třetích osob při plnění našich právních povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů;
 • od spolupracujících třetích osob.
Z veřejně dostupných zdrojů získáváme osobní údaje zejména:
 • ze sociálních sítí a internetu, pokud údaje sami zveřejníte;
 • z obchodního rejstříku;
 • z insolvenčního rejstříku.

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Pro námi stanovené účely zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), u fyzické osoby podnikatele i obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO,
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky,
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, lokační údaje, údaje předané z internetového prohlížeče zákazníka atd.,
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, fakturovaná částka atd.,
 • informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o plnění platebních povinností včetně informací z veřejných rejstříků.

5. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. bezpečnost zaměstnanců správce a ostatních osob, vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na zakázky správce
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

7. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

8. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů a případů oprávněného zájmu správce (bezpečnost činností správce), kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

9. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat správce o vysvětlení,
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů,
 • je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav,
 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů,
 • postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo,
 • správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SPRÁVCE KONTAKTUJTE NA ADRESE:

Pro Metrology s.r.o: info@prometrology.cz

PROMETROLOGY 5.0 s.r.o.: info@prometrology50.cz